อาจารย์ประจำ

Faculty Member

รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

Ph.D. (Pharmacology) King’s College, University of London.
อว. เวชศาสตร์ครอบครัว พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

อาจารย์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Pharmacology) Case Western Reserve University.U.S.A.
อว. เวชศาสตร์ครอบครัว

รศ. ดร. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

อาจารย์

Ph.D. (Pharmacology) University of London.
อว. เวชศาสตร์ครอบครัว พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

อาจารย์

ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Ph.D. (Molecular genetics) University of Illinois at Chicago, U.S.A

รศ. พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล

อาจารย์

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว.อายุรศาสตร์,
อว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,
Diploma on Research and Development of Products to Meet Public Health Needs

Tel: 02 419 7571
Email: somruedee.cha@mahidol.ac.th

รศ. นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

อาจารย์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc. (Clinical Epidermiology), Dip. Amer. Board of Clinical Pharmacology,
อว. เวชศาสตร์ครอบครัว

Tel: 02 419 7565
Email: supornchai.kon@mahidol.ac.th

ผศ. ดร. นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา

อาจารย์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Pharmacology) Kyoto University, Japan

Tel: 02 419 5250
Email: kitipong.soo@mahidol.ac.th

ผศ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร

อาจารย์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Pharmacology) Queen Mary and Westfield College, University of London

ผศ. พญ.พิณพิไล จูทะสมพากร

อาจารย์

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. อายุรศาสตร์

Tel: 02 419 5247
Email: pinpilai.jut@mahidol.ac.th

ผศ. ดร. พญ.สุวิมล นิยมในธรรม

อาจารย์

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Master Degree in Clinical Epidemiology and Biostatistics, University of Pennsylvania, U.S.A.;
Ph.D in Pharmacoepidemiology, University of Queensland, Australia

ผศ. พญ.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์

อาจารย์

พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. กุมารเวชศาสตร์,
Certified Clinical Pharmacology & Toxicology University of Toronto, Canada

Tel: 02 419 5253
Email: weerawadee.cha@mahidol.ac.th

อ. นพ.เมธา ใหญ่กว่าวงศ์

อาจารย์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช

อาจารย์

B.S. Biomedical Engineering from Johns Hopkins University, U.S.A.
Master of Electrical Engineering & Computer Sciences, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
Ph.D. Medical and Electrical Engineering Heath Sciences & Technology, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

Tel: 02 419 5248
Email: somponnat.sam@mahidol.ac.th

อ. นพ.วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล

อาจารย์

พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 5255
Email: weerathep.cha@mahidol.ac.th

อ. ดร. พญ.วีรวรรณ ตั้งบุญจิตร

อาจารย์

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 7565
Email: weerawon.tha@mahidol.ac.th

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล